- صالحین آنلاین - http://www.salehinonline.ir -

طرح درس : انقلاب اسلامی

بچه ها سلام! امیدوارم حالتان خوب باشد. نام چند کشور و تاریخ‌هایی را روی تخته می‌نویسم. بگوئید چه اتفاق مهمّی در آن تاریخ افتاده است.

فرانسه            در سال           ۱۷۸۹م

روسیه            در سال           ۱۹۱۷م

کوبا               در سال           ۱۹۵۹م

ایران              در سال                    ۱۳۵۷ش

بلی، همان طور که شما گفتید، در این تاریخ‌ها انقلاب‌هایی اتفاق افتاده است.

آیا می دانید این انقلاب ها با چه اهدافی انجام گرفته است؟

به گزارشی که یکی از دوستان شما قرائت می کند، توجّه کنید.

انقلاب کبیر فرانسه علیه طبقه اشراف برای آزادی انجام گرفت. فشارهایی که از طرف اشراف و دولت نسبت به محرومان وارد می‌شد، خشم آن‌ها را برانگیخت. این انقلاب با رهبری ناپلئون بناپارت پیروز شد.

انقلاب کبیر روسیه به وسیله احزاب سوسیالیست و به کمک ملوانان روسی و عدّه‌ای از سربازان و کارگران روس به رهبری لنین و یاران نزدیک او علیه تزارها انجام گرفت و به دوره سلطنت مطلقه تزارها پایان داد.

انقلاب کوبا علیه رژیم دیکتاتوری «باتیستا» به رهبری «فیدل کاسترو » برپا شد و رژیم سوسیالیستی در آن کشور روی کار آمد……..

 

download_button [1]

(عمو روحانی)